• Lyricist 作詞:梁釗峰   
  • Composer 作曲:Cousin Fung@MOYAO /Nic Tsui@MOYAO
  • Arranger 編曲:Nic Tsui@MOYAO


同住頂樓 這怪胎 相當詭秘

門戶昏暗 燈也關 實太離奇


同住對面 窺探他 歸家的我

練成大偵探是何其趣味

他閣樓喇叭 (觀察極細微)

稱約克維爾


我叫佢約克

西裝要襯黑

嗜好騎呢烏鴉都當寶

好勝也愛黑

深宵漆黑去野餐

最怕人逢黑色都説恐怖 即刻爆粗 似極其暴躁


其後數月 觀察他不只幾遍

會打招呼 不似想像中痴線

無奈街坊指怪胎相當生厭

旁人咀臉 何其尖酸


忽爾失了蹤 (A探員説道)

他問起情報 講出一切

我叫佢約克

西裝要襯黑

嗜好騎呢烏鴉都當寶

好勝也愛黑

深宵漆黑去野餐

這禮拜五黑色得太恐怖


牽個手嘻嘻哈粉飾太平

這約克可彰顯七色本領

你獨愛黑算怪異麼

刻板的你總是理虧


我叫佢約克

西裝要襯黑

性格怪誕出街不剃鬚

好勝也愛黑

黑貓天天最愛hug

最怕人逢黑色都説恐怖


再說說約克

膚色也帶黑

佢最愛吃朱古力雪糕

好勝也愛黑

刻板刻苦最有heart

誰來尋人即刻登個廣告


找找約克(找找約克)

找找約克(膚色帶黑)

最近蒲大埔


失蹤約克 (他偏愛黑)

真擔心約克 (街坊不愛黑)

寄望能完好 God Bless York


PINYIN

tóng zhù dǐng lóu  zhè guài tāi  xiāng dāng guǐ mì
mén hù hūn àn  dēng yě guān  shí tài lí qí
tóng zhù duì miàn  kuī tàn tā  guī jiā de wǒ
liàn chéng dà zhēn tàn shì hé qí qù wèi
tā gé lóu lǎ ba   guān chá jí xì wēi 
chèn yuē kè wéi ěr
wǒ jiào qú yuē kè
xī zhuāng yāo chèn hēi
shì hào jì ne wū yā dū dāng bǎo
hào shèng yě ài hēi
shēn xiāo qī hēi qù yě cān
zuì pà rén féng hēi sè dū shuō kǒng bù  jí kè bào cū  shì jí qí bào zào
qí hòu shù yuè  guān chá tā bù zhǐ jī biàn
huì dǎ zhāo hu  bú shì xiǎng xiàng zhōng chī xiàn
wú nài jiē fāng zhǐ guài tāi xiāng dāng shēng yàn
páng rén jǔ liǎn  hé qí jiān suān
hū ěr shī le zōng    tàn yuán shuō dào 
tā wèn qǐ qíng bào  jiǎng chū yī qiè
wǒ jiào qú yuē kè
xī zhuāng yāo chèn hēi
shì hào jì ne wū yā dū dāng bǎo
hào shèng yě ài hēi
shēn xiāo qī hēi qù yě cān
zhè lǐ bài wǔ hēi sè dé tài kǒng bù
qiān gè shǒu xī xī hā fěn shì tài píng
zhè yuē kè kě zhāng xiǎn qī sè běn lǐng
nǐ dú ài hēi suàn guài yì má
kè bǎn de nǐ zǒng shì lǐ kuī
wǒ jiào qú yuē kè
xī zhuāng yāo chèn hēi
xìng gé guài dàn chū jiē bú tì xū
hào shèng yě ài hēi
hēi māo tiān tiān zuì ài   
zuì pà rén féng hēi sè dū shuō kǒng bù
zài shuō shuì yuē kè
fū sè yě dài hēi
qú zuì ài chī zhū gǔ lì xuě gāo
hào shèng yě ài hēi
kè bǎn kè kǔ zuì yǒu     
shéi lái xún rén jí kè dēng gè guǎng gào
zhǎo zhǎo yuē kè  zhǎo zhǎo yuē kè 
zhǎo zhǎo yuē kè  fū sè dài hēi 
zuì jìn pú dà bù
shī zōng yuē kè   tā piān ài hēi 
zhēn dān xīn yuē kè   jiē fāng bú ài hēi 
jì wàng néng wán hǎo               
 

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.