Lyrics for: Double Pride 双骄

Handsome Siblings.OST - 电视剧《绝代双骄》片头曲

爱究竟多深 才能变成憎恨
执念扎根 篡改两个人生

江湖已沉沦 无处可栖身
嗜血的兵刃 收起天真

因为无缺 所以不识烟火红尘
因为无心 所以是性情人
因为无缘 再多精明都变愚钝
不留余恨 我奋不顾身

堕入宿命挣不脱的灵魂
屈从和服输岂肯
剑出鞘 斩断心中的疑问
恩怨破阵

世上最高深的武功现身
爱让人疯癫心疼
风干的泪痕是我在强忍
敌不过造化弄人

爱究竟多深 才能变成憎恨
执念扎根 篡改两个人生

江湖已沉沦 无处可栖身
嗜血的兵刃 收起天真

因为无缺 所以不识烟火红尘
因为无心 所以是性情人
因为无缘 再多精明都变愚钝
不留余恨 我奋不顾身

堕入宿命挣不脱的灵魂
屈从和服输岂肯
剑出鞘 斩断心中的疑问
恩怨破阵

世上最高深的武功现身
爱让人疯癫心疼
风干的泪痕是我在强忍
敌不过造化弄人

堕入宿命挣不脱的灵魂
屈从和服输岂肯
剑出鞘 斩断心中的疑问
恩怨破阵

世上最高深的武功现身
爱让人疯癫心疼
风干的泪痕是我在强忍
敌不过造化弄人

你我双生同根


Pinyin

ài jiū jìng duō shēn   cái néng biàn chéng zēng hèn
zhí niàn zā gēn   cuàn gǎi liǎng gè rén shēng
jiāng hú yǐ chén lún   wú chǔ kě qī shēn
shì xuè dí bīng rèn   shōu qǐ tiān zhēn
yīn wéi wú quē   suǒ yǐ bù shí yān huǒ hóng chén
yīn wéi wú xīn   suǒ yǐ shì xìng qíng rén
yīn wéi wú yuán   zài duō jīng míng dū biàn yú dùn
bù liú yú hèn   wǒ fèn bù gù shēn
duò rù sù mìng zhèng bù tuō dí líng hún
qū cóng hé fú shū qǐ kěn
jiàn chū qiào   zhǎn duàn xīn zhōng dí yí wèn
ēn yuàn pò zhèn
shì shàng zuì gāo shēn dí wǔ gōng xiàn shēn
ài ràng rén fēng diān xīn téng
fēng gān dí lèi hén shì wǒ zài qiáng rěn
dí bù guò zào huà nòng rén
ài jiū jìng duō shēn   cái néng biàn chéng zēng hèn
zhí niàn zā gēn   cuàn gǎi liǎng gè rén shēng
jiāng hú yǐ chén lún   wú chǔ kě qī shēn
shì xuè dí bīng rèn   shōu qǐ tiān zhēn
yīn wéi wú quē   suǒ yǐ bù shí yān huǒ hóng chén
yīn wéi wú xīn   suǒ yǐ shì xìng qíng rén
yīn wéi wú yuán   zài duō jīng míng dū biàn yú dùn
bù liú yú hèn   wǒ fèn bù gù shēn
duò rù sù mìng zhèng bù tuō dí líng hún
qū cóng hé fú shū qǐ kěn
jiàn chū qiào   zhǎn duàn xīn zhōng dí yí wèn
ēn yuàn pò zhèn
shì shàng zuì gāo shēn dí wǔ gōng xiàn shēn
ài ràng rén fēng diān xīn téng
fēng gān dí lèi hén shì wǒ zài qiáng rěn
dí bù guò zào huà nòng rén
duò rù sù mìng zhèng bù tuō dí líng hún
qū cóng hé fú shū qǐ kěn
jiàn chū qiào   zhǎn duàn xīn zhōng dí yí wèn
ēn yuàn pò zhèn
shì shàng zuì gāo shēn dí wǔ gōng xiàn shēn
ài ràng rén fēng diān xīn téng
fēng gān dí lèi hén shì wǒ zài qiáng rěn
dí bù guò zào huà nòng rén
nǐ wǒ shuāng shēng tóng gēn


English Translation

How deep can love become hatred
Perseverance takes root and tampers with two lives

The rivers and lakes have fallen and nowhere to live
Bloodthirsty Blades Collapse Naive

Because there is no shortage, I do n’t know the fireworks
Because I ’m not interested, I ’m a lover
Because no matter how smart you become dull
I do n’t care about it

Fall into the fate of the soul
Submit to Kimono and lose
Sword comes out of the sheath
Grievance

The deepest martial arts in the world appears
Love makes people crazy and distressed
Dry tears are forbearing me
Can't beat the good fortune

How deep can love become hatred
Perseverance takes root and tampers with two lives

The rivers and lakes have fallen and nowhere to live
Bloodthirsty Blades Collapse Naive

Because there is no shortage, I do n’t know the fireworks
Because I ’m not interested, I ’m a lover
Because no matter how smart you become dull
I do n’t care about it

Fall into the fate of the soul
Submit to Kimono and lose
Sword comes out of the sheath
Grievance

The deepest martial arts in the world appears
Love makes people crazy and distressed
Dry tears are forbearing me
Can't beat the good fortune

Fall into the fate of the soul
Submit to Kimono and lose
Sword comes out of the sheath
Grievance

The deepest martial arts in the world appears
Love makes people crazy and distressed
Dry tears are forbearing me
Can't beat the good fortune

You and I are twins

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.