CHINESE

走遍了天南地北

多怀念大雪纷飞

冬天和冬天在不同地点有区别

喝过那松花江水

看过那雾凇的美

想念着想念那纯白耀眼的世界

冬季到吉林来玩雪

要无畏寒冷的心

冬季到吉林来玩雪

感受冬天的奇迹

WU HU

四季更迭到终点

难忘冻梨的滋味

一年又一年感觉随时间在变迁

忘不了天池的美

滑雪场快乐加倍

一片又一片雪飞舞缤纷的空间

冬季到吉林来玩雪

要无畏寒冷的心

冬季到吉林来玩雪

感受冬天的奇迹

冬季到吉林来玩雪

要一颗炙热的心

冬季到吉林来玩雪

感受冬天的奇迹

WUHU

冬季到吉林

到吉林

到吉林

YE


PINYIN

zǒu biàn liǎo tiān nán dì běi
duō huái niàn dà xuě fēn fēi
dōng tiān hé dōng tiān zài bù tóng dì diǎn yǒu qū bié
hē guò nà sōng huā jiāng shuǐ
kàn guò nà wù sōng dí měi
xiǎng niàn zhuó xiǎng niàn nà chún bái yào yǎn dí shì jiè
dōng jì dào jí lín lái wán xuě
yào wú wèi hán lěng dí xīn
dōng jì dào jí lín lái wán xuě
gǎn shòu dōng tiān dí qí jì
WU   HU
sì jì gēng dié dào zhōng diǎn
nán wàng dòng lí dí zī wèi
yī nián yòu yī nián gǎn jué suí shí jiān zài biàn qiān
wàng bù liǎo tiān chí dí měi
huá xuě cháng kuài lè jiā bèi
yī piàn yòu yī piàn xuě fēi wǔ bīn fēn dí kōng jiān
dōng jì dào jí lín lái wán xuě
yào wú wèi hán lěng dí xīn
dōng jì dào jí lín lái wán xuě
gǎn shòu dōng tiān dí qí jì
dōng jì dào jí lín lái wán xuě
yào yī kē zhì rè dí xīn
dōng jì dào jí lín lái wán xuě
gǎn shòu dōng tiān dí qí jì
WUHU
dōng jì dào jí lín
dào jí lín
dào jí lín
YE

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.