• Lyricist 词:刘殷颐/钟文
  • Composer 曲:胡彦斌
  • Arranger 编曲:谷粟

 

雄心壮志始于一履一席

我非常人 生为兴复汉室

屈身守分 我也无需着急

若无颠沛流离 何来满身志气

行走江湖全靠一仁一义

杯酒饮尽 至死都是兄弟

持双股剑 刺破阴谋诡计

三国定能分立 必有我的天地

少年的字典没有一败涂地

面对命运何需客气

无尽的流言休得放肆

初心永不忘记

少年的字典没有灰心丧气

一腔热血不是儿戏

无需对过往的事质疑

英雄 会被我定义

少年三国志在四方

纷飞战火岂能阻挡

泱泱大地任我翱翔

少年三国必能志得意满

要成大事并非一朝一夕

功业未建 不知何为放弃

三番退让 谦卑不是心计

屡败屡战不息 理想不会舍弃

行走江湖全靠一仁一义

杯酒饮尽 至死都是兄弟

持双股剑 刺破阴谋诡计

三国定能分立 必有我的天地

少年的字典没有一败涂地

面对命运何需客气

无尽的流言休得放肆

初心永不忘记

少年的字典没有灰心丧气

一腔热血不是儿戏

无需对过往的事质疑

英雄 会被我定义

少年的字典没有一败涂地

面对命运何需客气

无尽的流言休得放肆

初心永不忘记

少年的字典没有灰心丧气

一腔热血不是儿戏

无需对过往的事质疑

英雄 会被我定义


PINYIN

xióng xīn zhuàng zhì shǐ yú yī lǚ yī xí
wǒ fēi cháng rén  shēng wéi xīng fù hàn shì
qū shēn shǒu fèn  wǒ yě wú xū zháo jí
ruò wú diān pèi liú lí  hé lái mǎn shēn zhì qì
xíng zǒu jiāng hú quán kào yī rén yī yì
bēi jiǔ yǐn jìn  zhì sǐ dū shì xiōng dì
chí shuāng gǔ jiàn  cì pò yīn móu guǐ jì
sān guó dìng néng fēn lì  bì yǒu wǒ de tiān dì
shào nián de zì diǎn méi yǒu yī bài tú dì
miàn duì mìng yùn hé xū kè qi
wú jìn de liú yán xiū dé fàng sì
chū xīn yǒng bú wàng jì
shào nián de zì diǎn méi yǒu huī xīn sàng qì
yī qiāng rè xuè bú shi ér xì
wú xū duì guò wǎng de shì zhì yí
yīng xióng  huì bèi wǒ dìng yì
shào nián sān guó zhì zài sì fāng
fēn fēi zhàn huǒ kǎi néng zǔ dǎng
yāng yāng dà dì rèn wǒ áo xiáng
shào nián sān guó bì néng zhì dé yì mǎn
yāo chéng dà shì bìng fēi yī zhāo yī xī
gōng yè wèi jiàn  bù zhī hé wéi fàng qì
sān pān tuì ràng  qiān bēi bú shi xīn jì
lǚ bài lǚ zhàn bù xī  lǐ xiǎng bú huì shě qì
xíng zǒu jiāng hú quán kào yī rén yī yì
bēi jiǔ yǐn jìn  zhì sǐ dū shì xiōng dì
chí shuāng gǔ jiàn  cì pò yīn móu guǐ jì
sān guó dìng néng fēn lì  bì yǒu wǒ de tiān dì
shào nián de zì diǎn méi yǒu yī bài tú dì
miàn duì mìng yùn hé xū kè qi
wú jìn de liú yán xiū dé fàng sì
chū xīn yǒng bú wàng jì
shào nián de zì diǎn méi yǒu huī xīn sàng qì
yī qiāng rè xuè bú shi ér xì
wú xū duì guò wǎng de shì zhì yí
yīng xióng  huì bèi wǒ dìng yì
shào nián de zì diǎn méi yǒu yī bài tú dì
miàn duì mìng yùn hé xū kè qi
wú jìn de liú yán xiū dé fàng sì
chū xīn yǒng bú wàng jì
shào nián de zì diǎn méi yǒu huī xīn sàng qì
yī qiāng rè xuè bú shi ér xì
wú xū duì guò wǎng de shì zhì yí
yīng xióng  huì bèi wǒ dìng yì
 

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.