tiānshàng báiyī huàn cānggǒu qǐngkè qiǎnquǎn zǒu
天上 白衣 换 苍狗 顷刻 缱绻 走 

qīngshān yuǎnwàng shàyǎn huáfà huíshǒu
青衫 远望 霎眼 华发 回首 

jì fǒu
记 否 

chèn wǎnchūn jiāng xiū wèi xiū gè fù cí yīshǒu
趁 晚春 将 休 未 休 各 赋 词 一首 

shuǎnglài fā ér qīngfēng shēng xiānxiān yùshǒu
爽籁 发 而 清风 生 纤纤 玉手 

chuánwén xiāngsī tuō yú hóngyàn hòu fúyáo nán xiū
传闻 相思 托 于 鸿雁 后 扶摇 难 休 

chuánwén zuì wúxiá de húnpò yú wēi fēng lǐ jùshǒu
传闻 最 无瑕 的 魂魄 于 危 峰 里 聚首 

chuánwén lóu wài qiānnián de líchóu
传闻 楼 外 千年 的 离愁 

shǎng jǐn líchóu biàn wú chóu
赏 尽 离愁 便 无 愁 

kě fánrén rúhé chuǎngguò suìyuè yuányòu
可 凡人 如何 闯过 岁月 园囿 

fǔyǎng gāogē cí gùyǒu qiān wànshān shuǐ tīng tánzòu
俯仰 高歌 辞 故友 千 万山 水 听 弹奏 

shēngpíng hànshì yǔ shéi jì yún jiǎo chū qīng xiù
生平 憾事 与 谁 寄 云 角 出 青 岫 

láilù qù shí jiē yōuyōu píng cǐ gōng shāng shí hóngxiù
来路 去 时 皆 悠悠 凭 此 宫 商 识 红袖 

yuàn zhè yún chùchù yì suí jūn làngyóu
愿 这 云 处处 亦 随 君 浪游 

chuánwén xiāngsī tuō yú hóngyàn hòu fúyáo nán xiū
传闻 相思 托 于 鸿雁 后 扶摇 难 休 

chuánwén zuì wúxiá de húnpò yú wēi fēng lǐ jùshǒu
传闻 最 无瑕 的 魂魄 于 危 峰 里 聚首 

chuánwén lóu wài qiānnián de líchóu
传闻 楼 外 千年 的 离愁 

shǎng jǐn líchóu biàn wú chóu
赏 尽 离愁 便 无 愁 

kě fánrén rúhé chuǎngguò suìyuè yuányòu
可 凡人 如何 闯过 岁月 园囿 

fǔyǎng gāogē cí gùyǒu qiān wànshān shuǐ tīng tánzòu
俯仰 高歌 辞 故友 千 万山 水 听 弹奏 

shēngpíng hànshì yǔ shéi jì yún jiǎo chū qīng xiù
生平 憾事 与 谁 寄 云 角 出 青 岫 

láilù qù shí jiē yōuyōu píng cǐ gōng shāng shí hóngxiù
来路 去 时 皆 悠悠 凭 此 宫 商 识 红袖 

yuàn zhè yún chùchù yì suí jūn làngyóu
愿 这 云 处处 亦 随 君 浪游 

fǔyǎng gāogē cí gùyǒu qiān wànshān shuǐ tīng tánzòu
俯仰 高歌 辞 故友 千 万山 水 听 弹奏 

shēngpíng hànshì yǔ shéi jì yún jiǎo chū qīng xiù
生平 憾事 与 谁 寄 云 角 出 青 岫 

láilù qù shí jiē yōuyōu píng cǐ gōng shāng shí hóngxiù
来路 去 时 皆 悠悠 凭 此 宫 商 识 红袖 

yuàn zhè yún chùchù yì suí jūn làngyóu
愿 这 云 处处 亦 随 君 浪游 
 

Disqus

Welcome to the comment section. Please log in with your Disqus account in order to comment.